กลศาสตร์วิศวกรรม

บทที่ 6 แรงภายในของคานและเคเบิ้ล

บทที่ 6

บทที่ 6 แรงภายในของคานและเคเบิ้ล (Internal force in Beams and Cables)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีตัดหน้าตัดในการหาค่าแรงภายในที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนของโครงสร้าง
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเขียนแผนภาพแรงเฉือน(shear force diagram) และแผนภาพโมเมนต์ดัด(Bending moment diagram) โดยใช้วิธีตัดหน้าตัดและโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระจ่าย แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด

เนื้อหา

บทที่ 5: การวิเคราะห์โครงสร้าง

บทที่ 5

บทที่ 5 การวิเคราะห์โครงสร้าง (Analysis of Structures)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการคำนวณหาค่าแรงภายในที่กระทำกับชิ้นส่วนของโครงสร้าง ซึ่งได้แก่ โครงถัก (Truss) โครงกรอบและชิ้นส่วนจักรกล(Frame and Machine)ที่เชื่อมต่อโดยหมุด
 2. เพื่อวิเคราะห์หาค่าแรงภายในด้วยวิธีการตัดจุดต่อ (Method of Joints) และวิธีการตัดหน้าตัด(Method of Section)

เนื้อหา

บทที่ 4 สมดุลของวัตถุคงรูป

บทที่ 4

สมดุลของวัตถุคงรูป (Equilibrium of Rigid body)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจถึงสมการความสมดุลของวัตถุคงรูป (rigid body)
 2. เพื่อให้เข้าใจและสามารถเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram) ของวัตถุคงรูปได้
 3. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความสมดุลของวัตถุคงรูป โดยใช้สมการสมดุล 2มิติ และ 3มิติได้

เนื้อหา

บทที่ 3 สถิตศาสตร์ของอนุภาค

บทที่ 3
สถิตศาสตร์ของอนุภาค

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบถึงผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุคงรูป (rigid body)
 2. เพื่อให้สามารถคำนวณหาโมเมนต์ของแรงรอบจุดและรอบแกนใดๆได้
 3. เพื่อให้ทราบถึงการแทนแรงระบบใดๆด้วยระบบแรงที่ง่ายๆซึ่งสมมูลกับระบบแรงเดิม

เนื้อหา

แรงภายนอกและแรงภายใน พื้นฐานการส่งถ่ายแรง(Principle of Transmissibility) โมเมนต์ของแรงรอบจุดใดจุดหนึ่ง(Moment of a force about a point)ทฤษฏีวารียอง(Varignon's Theorem) โมเมนต์ของแรงในระบบพิกัดฉาก(Rectangular Components of the Moment of a Force) โมเมนต์ของแรงรอบแกนที่กำหนด (Moment of a force about a given axis)โมเมนต์แรงคู่ควบ (Moment of a Couple)

 


สำหรับ 1/2552

บทที่ 2 ระบบแรง

บทที่ 2
ระบบแรง (Force System)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจถึงการรวมแรงและแตกแรง โดยใช้กฏสี่เหลี่ยมด้านขนานและกฏการสร้างรูปสามเหลี่ยม
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงการเขียนแรงและตำแหน่งของแรงให้อยู่ในระบบพิกัด
 3. เพื่อให้สามารถคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรง
 4. เพื่อให้ทราบถึง dot product ของเวกเตอร์ สามารถคำนวณหามุมระหว่างเวกเตอร์

เนื้อหา

นิยามของแรง การรวมแรงและการแตกแรงบนระนาบ สมดุลของอนุภาค แผนภาพวัถตุอิสระ แรงในปริภูมิ และสมดุลของอนุภาคในปริภูมิ

 


สำหรับ 1/2552

Syndicate content