วัสดุวิศวกรรม

2064202 Engineering Materials

บทที่.3 สมบัติเชิงกลและการเสียรูปของวัสดุ (ตอนที่1)

บทที่.3 สมบัติเชิงกลและการเสียรูปของวัสดุ (Mechanical Properties and Plastic Deformation)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของทางกลของวัสดุ และการทดสอบคุณสมบัติทางกล
  2. สามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ Elastic deformation, Plastic deformation, Strength, Toughness, Creep, Fatigue
  3. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคกับสมบัติทางกล
  4. สามารถอธิบายการแตกหักแบบเปราะ และการแตกหักแบบเหนียวได้

 

บทที่.2 โครงสร้างของวัสดุโลหะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้อธิบายโครงสร้างอะตอม และโครงสร้างทางอิเลคทรอนิกของอะตอม

  2. สามารถอธิบายความแตกต่างของพันธะระหว่างอะตอม และชนิดของวัสดุที่มีแรงระหว่างพันธะดังกล่าว

  3. อธิบายโครงสร้างผลึกและการจัดเรียงตัวอะตอมในโครงสร้างผลึก การเกิดโครงสร้างจุลภาค

  4. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม พันธะ โครงสร้างผลึกและสมบัติของวัสดุ

 


เนื้อหา:

บทที่ 2 โครงสร้างของวัสดุโลหะ [ดาวน์โหลด สื่อประกอบการเรียน PPT file] <-- Update 6th Feb. 2010

2064202:วัสดุวิศวกรรม

2064202

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

หน่วยกิต 3 (3-0-6)

ผู้สอน: อ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์
Dr.Seksan Chaijit  
ห้อง 338 ชั้น 3 อาคารกรมพระสวัสดิ์ฯ
โทร.244, seksan@ptwit.ac.th

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

e_Learning: http://mechatronics.ptwit.ac.th/lms/

วัตถุประสงค์ (Objectives):

Personal Information

ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ (SSC)
Seksan CHAIJIT, D.Eng
seksan@ptwit.ac.th

Mechatronics Eng. Dept. (Room 338)
Pathumwan Institute of Technology
833 Rama 1 Rd., Wnag-Mai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Phone: +66 (0)-8610-6332-2
Fax: +66 (0)-2219-3855

ประวัติการศึกษา(Education):

Syndicate content